«Baajh vaeride årrodh! La fjella leve!»

40 år etter Alta-saken er striden om naturressursene fortsatt like aktuell gjennom vannkraftutbygging, vindturbiner, gruvedrift, hytte- og veiutbygginger. Dagens arealinngrep fremstår kanskje ikke som en utfordring om de vurderes hver for seg, men i totalregnskapet utgjør den norske “bit-for-bit-politikken” en alvorlig innskrenkning av områder som legger grunnlaget for tradisjonelle samiske næringer som reindrift og fiske.

I denne episoden møter vi tre samiske kvinner fra tre generasjoner som kjemper den samme kampen. I kampen for å få å forvalte samisk språk og kultur og kunnskap, er retten til naturressursene, retten til land og vann, helt sentral.

Varighet: ca. 30 min.